منتشر کرد …ترجمه‌ی.. چاپ اول: پاییز ۱۴۰۰/ ۴۲۶ صفحه/ ۵۰۰ نسخه/ ۱۲۵۰۰۰ تومان

منتشر کرد …ترجمه‌ی.. چاپ اول: پاییز ۱۴۰۰/ ۴۲۶ صفحه/ ۵۰۰ نسخه/ ۱۲۵۰۰۰ تومان

#کتاب_سده منتشر کرد
#خاطرات_یک_دوست_خیالی
#متیو_دیکس
ترجمه‌ی #گیتا_گرکانی
#رمان
چاپ اول: پاییز ۱۴۰۰/ ۴۲۶ صفحه/ ۵۰۰ نسخه/ ۱۲۵۰۰۰ تومان

«وقتی هیچ‌کس آنچه را هستی دوست ندارد، باید شجاع‌ترین آدم دنیا باشی که بتوانی هر روز بیرون بروی و خودت باشی.»

@SadePub