(داستان برودپیک و یادداشت‌های آیدین بزرگی). گردآوری:

 (داستان برودپیک و یادداشت‌های آیدین بزرگی). گردآوری:

#مسیر_ایران_بر_فراز_برودپیک
(داستان برودپیک و یادداشت‌های آیدین بزرگی)
گردآوری: #مجید_بزرگی #آزاد_بهادری
نشر #چشمه

#معرفی_کتاب
@Virastaar