اینجا محلی است برای گذاردنِ عبارت‌هایی در بابِ جامعه‌شناسی که به صورت روزانه ترجمه یا مطالعه کرده و یا می‌نویسم. سعید کشاورزی؛ دکتری جامعه‌شناسی سیاسی @saeedkeshavarzii


تخم خروس و باروری ابرها 🐓 ☁️.. 🖌 کاوه مدنی

گویند که مرغداری زیرک و فرصت طلب پس از دیدن افزایش قیمت تخم مرغ در هفته‌های اخیر به میان مرغان رفته و با زدن گردن یکی از مرغان کم کار، به سایر مرغان هشدار می‌دهد که اگر از فردا کمتر از سه تخم بگذارید، به سرنوشت مرغ کم کار نگون بخت دچار خواهید شد. روز بعد مرغدار به مرغداری می‌رود و می‌بیند که تهدیدش کارساز بوده است و همه مرغان سه تخم گذاشته‌اند به جز یکی از آنها. مرغدار خشمگین می‌شود و مرغ تک تخم را برای گردن زدن از میان جمعیت خارج می‌کند و با یادآوری این نکته که مرغی که کم کار می‌کند باید بمیرد، دست به چاقو می‌شود. مرغ پریشان به التماس می‌افتد و گریه کنان فریاد می‌زند که «قربانت گردم؛ گردن من را نزنید. من یک خروسم و بیش از این در توانم نبود.». ◾️ داستان باروری ابرها در مملکت ما هم مثل اجبار یک خروس به تخم گذاری است. ابر بدون رطوبت بارور نمی‌شود! انسان عاقل به جای هزینه کردن برای تخم گذاری خروس، نیاز خود به تخم مرغ را کم می‌کند.. ◾️سالهای سال موضوع بحث محافل علمی بوده است و آتار آن به طور قطعی اثبات نشده است. ...
  • گزارش تخلف

✳️ شهر پایدار

ویژگی‌های ضروری یک شهر پایدار از نظر «کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه».۱- افزایش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای که ساکنان شهری را پوشش دهد.۲- کاهش سهم انرژی در رشد شهری.۳- استفاده بهینه در مصرف آب، زمین و سایر منابع مورد نیاز.۴- کمینه کردن میزان تولید زباله و فاضلاب و بیشینه کردن بازیافت از پسماندها.۵- ایجاد سیستم‌های مدیریت با قدرت و کارایی کافی جهت نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی.۶- جهت دادن به فن آوری‌های مورد استفاده در شهر به سمت اهداف توسعه‌پایدار.۷- تقویت توان مناطق مختلف شهری، در راستای جلوگیری یا پاسخ گویی به تهدیدات و اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی که در نتیجه عوامل طبیعی یا انسانی به وجود می‌آیند همچنین انعطاف پذیری در روبرویی با اختلالات غیر منتظره در سیستم شهر. در این ارتباط شهر پایدار، شهری است که در آن بهبود در عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی با کیفیت مطلوب تحقق یابد. ...
  • گزارش تخلف

💧ﻭﺭﻭﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ. (ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﺮﻕ ﮐﺸﻮﺭ). ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ۸ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ۳۰ﺳﺎﻝ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ …. 💧ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻭ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ. ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ،. ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻝ ﺁﺗﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ،. ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!. 💧ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﺳﺎ ﺷﺪﺕ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﺾ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺯﺭﺍﻋﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﺟﺪﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﮕﻔﺘﻪ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺸﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!!!. 💧ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ!. ...
  • گزارش تخلف

ویدئو دل‌خراشی که Paul Nicklen عکاس نشنال جئوگرافی از لحظه مرگ یک خرس قطبی منتشر کرده …او می‌گوید: میخواهم مردم بدانند وقتی دانشمن

😔😔😔
  • گزارش تخلف

✅حکایت سیاست و کش شلوار

یارو نشسته بوده پشت بنز آخرین سیستم، داشته صد و هشتاد تا تو اتوبان میرفته، یهو میبینه یک موتور گازی ازش جلو زد!. خیلی شاکی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره رد میشه. یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره. یهو میبینه متور گازیه غیییییژ ازش جلو زد!. دیگه پاک قاط میزنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، با دویست و چهل تا از موتوره جلو میزنه. همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیر از بغلش رد شد!!. طرف کم میاره، راهنما میزنه کنار به موتوریه هم علامت میده بزنه کنار. خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه، میگه: آقا تو خدایی! من مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی کل مارو خوابوندی؟!. ...
  • گزارش تخلف

ﭘﺪﺭ ﮐﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺍﯾﺮﺍﻥ:.. 💧 «ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﻔﻬﻤﯿﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﺏ ﻧﯿﺴﺖ؟!؟»

ﻣﺮﺗﺐ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ،. ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮﻭﻡ!!. ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻤﯿﻨﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ!. 💧ﺩﺷﺘﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﺮﺩﻩ. ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺟﻬﺮﻡ ٥٧٠ ﻣﺘﺮ،. ﺩﺭ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ٤٥٠ ﻣﺘﺮ ﻭ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﯾﺎﺭ ٣٠٠ ﻣﺘﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ!!!!. 💧 ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ. ...
  • گزارش تخلف

🔰انسان_موسیقی _طبیعت …موسیقی هنر بیان احساسات به وسیله‌ی صداهاست

موسیقى تراوش احساسات و اندیشه‌هاى آدمى و مبین حالات درونى وى مى‌باشد.
  • گزارش تخلف